CLUBREGLEMENT 2023-2024 KRC GENK LADIES

Om onze missie en visie te bereiken zijn we verplicht om enkele spelregels en afspraken te maken die door jullie in acht moeten worden genomen. Daarom zetten we de volgende regels en afspraken even op een rij.

1 ALGEMEEN

 • De goede naam van KRC Genk Ladies mag door niemand in het gedrang worden gebracht.
  Ook op verplaatsing verwachten wij een behoorlijk gedrag. Geef geen onnodig commentaar op de scheidsrechters, maar houd je aan de Fair Play zodat onze club niet in opspraak kan komen.
 • Pesten, racisme, discriminatie, agressie in woord en gebaar, fysiek geweld en intimidatie kunnen niet worden geduld.
 • Als speelster heb je respect voor elk lid en elke medewerker van de club.
 • Uitlatingen op sociale media die de club, medespeelsters of tegenstanders enige schade kunnen toebrengen, kunnen aanleiding zijn tot schorsing of ontslag uit de club.
 • Speelsters die specifieke medische problemen hebben, zijn verplicht het clubbestuur hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.
 • Voor elke speelster in de jeugdreeksen (U16, U15, U13, U12, U11) garanderen de trainers minstens 50% speelgelegenheid, behalve bij kwetsuur of afwezigheid.

2 AANSLUITING EN LIDGELD

 • Het bestuur bepaalt ieder jaar het bedrag van het lidgeld. De bijdrage bevat de aansluiting bij de KBVB-Voetbal Vlaanderen met inbegrip van hun sportverzekering.
 • Bepaalde ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug. U kunt zich hieromtrent informeren bij de secretaris van de club.
 • Uiterlijk op 23 juni moet de speelster het volledige lidgeld betaald hebben. Levert dit moeilijkheden op dan kan een individuele regeling getroffen worden. Lidgelden worden geenszins terugbetaald.
 • Om administratieve redenen, zowel voor de club als voor de voetbalbond, zal ieder lid een adres-, mail- of gsm-wijziging altijd mededelen aan de secretaris van de club.

3 TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN
3.1 Houding

 • Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van de spelers dat zij zich deftig gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursmensen, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek. We dulden geen grofheden.
 • Afval wordt altijd in de vuilbakken gedeponeerd en nooit op de grond gegooid.
 • Bij aankomst of vertrek (bij training of wedstrijd) verwachten wij van onze spelers dat zij de trainers, afgevaardigden, TVJO en bestuursleden begroeten met een handdruk.
 • Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na een verlieswedstrijd).
 • In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Conflicten kunnen echter ten allen tijde met de betrokkenen uitgepraat worden, doch nooit in bijzijn van anderen.
 • Een speelster zet zich, naar eigen vermogen, in op trainingen en wedstrijden.

3.2 Trainingen

 • Aanwezigheid op training is gewenst. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet kan aanwezig zijn voor een training of wedstrijd, verwittigt deze tijdig persoonlijk de trainer.
 • De schoenen worden altijd gepoetst, zowel op trainingen als op wedstrijden.
 • Een speelster is tijdig op een wedstrijd of training aanwezig. Als dit niet mogelijk is, verwittigt zij vooraf de trainer of ploegafgevaardigde.
 • Een speelster die tijdens de week afwezig is op de training neemt uiterlijk op donderdag voor de training contact op met haar trainer om afspraken te maken voor de wedstrijd.
 • Elke trainer kan nog specifieke reglementeringen opleggen mits overleg met de TVJO.
 • Het dragen van scheenbeschermers tijden trainingen en wedstrijden is verplicht. Kousen over de knieën zijn niet toegestaan.
 • Er wordt voor en na de trainingen en de wedstrijden niet over de velden gelopen.
 • Voor de training is het niet toegestaan op de doelen te gaan schieten. Zorg voor een goede opwarming en vermijd zo kwetsuren.

3.3 Wedstrijden

 • Een selectie voor een wedstrijd is een beloning voor de speelster. De samenstelling van de ploeg behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de trainers, en dus niét van de ouders of speelsters.
 • Elke speelster verklaart zich akkoord om voor alle ploegen van KRC Genk Ladies aan te treden. Enkel de trainers beslissen voor welke ploeg een speelster wordt geselecteerd.
  Een weigering om zonder geldige reden voor een ploeg aan te treden, leidt tot één speeldag schorsing.
 • Bij een wedstrijd heeft iedere speler zijn identiteitskaart bij. Spelers zonde identiteitskaart worden niet opgesteld! Naast een boete voor de club zou de club die wedstrijd immers met forfaitcijfers verliezen.
 • De speelsters komen steeds in uitgangskledij naar de wedstrijden.
 • Juwelen (ringen, piercings,…) moeten uitgedaan worden tijdens de wedstrijden.
 • Voor de uitwedstrijden komt de ploeg samen op de afgesproken plaats. Om de ploeggeest te bevorderen, beperken we het rechtstreeks rijden.
 • De aanvoerster zal de trainer verwittigen als de speelsters aangekleed zijn, zodat de trainer de ploegopstelling en de tactiek kan bespreken.
 • Er wordt na de wedstrijd even samen gezeten aan dezelfde tafel in het cafetaria.
 • Wij vragen dat de ouders hun dochters positief aanmoedigen. Zij mogen zich echter niet bemoeien met de ploegopstelling of de tactische aanwijzingen van de trainers.
 • Gele en rode kaarten kosten de club geld en brengen schade toe aan de ploeg. De kosten voor overbodige kaarten (negatieve kritiek, onsportief gedrag) kunnen verhaald worden op de speelsters en tevens kunnen er andere maatregelen genomen worden.
 • Het is speelsters niet toegestaan zonder overleg met hun trainer uit te komen voor een ander team, zowel binnen als buiten de club.
 • Elke trainer kan nog specifieke reglementeringen opleggen mits overleg met de TVJO.

3.4 Kleedkamers

 • Natuurlijk geldt in de kleedkamers en in de gangen een absoluut rookverbod.
 • Ouders zijn niet welkom in het kleedkamergedeelte.
 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Na de training of thuiswedstrijd wordt onmiddellijk gedoucht.
  Om misbruik te voorkomen, kunnen tijdsbeperkingen worden opgelegd. Maximaal 30 minuten na het einde van de training of wedstrijd worden de kleedkamers verlaten.
 • Zowel na de trainingen als na de wedstrijden is douchen verplicht. Slechts na overleg met de trainer wordt hiervan afgeweken.
 • Men speelt nooit met een bal in de kleedkamer en in de gang.
 • Voor de trainingen komt de mannelijke trainer en afgevaardigde niet in de kleedkamer, tenzij dit duidelijk wordt gecommuniceerd.
  Voor de wedstrijden, tijdens de rust en na wedstrijden wachten de meisjes met omkleden tot de trainer en de afgevaardigde de kleedkamer verlaten heeft.
 • In de kleedkamers is het gebruik van de GSM of andere geluid- of beeldapparatuur absoluut verboden. Bij dringende gevallen kan aan de trainer een uitzondering gevraagd worden.
 • Tijdens de rust komen de speelsters niet in de kantine en gaan ze samen met de trainer naar de kleedkamer. Men komt nóóit met voetbalschoenen in de kantine.
 • Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, nooit onder de douches.
 • Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel). Laat ze niet onbeheerd achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde.
 • De kleedkamers worden ten allen tijde, zowel thuis als op verplaatsing, deftig achtergelaten. Plastieken flesjes of bekertjes, resten van tape, e.d.m., worden in de vuilbak gegooid !
 • Per ploeg worden er 2 verantwoordelijke speelsters aangeduid die ervoor zorgen dat de kleedkamer proper achtergelaten wordt. Bij trainingen en thuiswedstrijden wordt de kleedkamer gereinigd met een aftrekker.
 • Na de wedstrijd verzamelen de speelsters minstens een kwartier aan de gereserveerde tafel in de kantine.

3.5 Kleding en materiaal

 • Bij wedstrijden en bepaalde clubactiviteiten zijn de speelsters en de trainers verplicht om in volledige uitgangskledij aanwezig te zijn.
 • In ons complex is enkel kledij van KRC Genk of neutrale kledij toegelaten.
 • De wedstrijdbroekjes en -kousen wordt aan de spelers bezorgd en moeten zelf onderhouden worden. Wedstrijdbroekjes en truitjes blijven eigendom van de club en moeten op het einde van het seizoen ingeleverd worden.
 • Scheenbeschermers zijn verplicht en worden door de speler zelf aangeschaft.
 • Voetbalschoenen worden ook door de speler zelf aangeschaft. De jeugdspeelsters zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen.
 • Je voetbalschoenen dienen steeds gepoetst te zijn, zowel voor de wedstrijden als voor de trainingen.
 • Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg voor een regenvestje. Na de overschakeling naar de wintertijd (oktober) trainen we niet meer in korte broek om spierblessures te voorkomen.
 • In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen teruggezet.

3.6 Blessures

 • Een speelster die een lange tijd geblesseerd is, blijft op eigen initiatief contact houden met de trainer, de ploegafgevaardigde of met de secretaris van de club.

3.7 Verzekering

 • Elk ongeval moet zo spoedig mogelijk aan de clubsecretaris worden gemeld en moet binnen de 14 werkdagen door de club aan de bond worden doorgegeven.
 • Je vraagt een formulier “ongevalaangifte” bij je afgevaardigde of de secretaris. Het formulier kan je ook downloaden op de clubwebsite. Het geneeskundig getuigschrift op de keerzijde moet door de behandelende geneesheer worden ingevuld. De clubsecretaris vult de voorzijde in. Je bezorgt de secretaris tevens een kleefstrookje van het ziekenfonds.
 • Indien er een kiné-behandeling nodig is, moet die door de geneesheer worden voorgeschreven op het geneeskundig getuigschrift.
 • Een eventuele verlenging van de kinesitherapie moet voorafgaandelijk door de bond worden goedgekeurd. Daartoe dient een medisch voorschrift hiervan aan de secretaris van de club te worden overhandigd om doorgestuurd te worden naar de bond.
 • De tussenkomst in de kosten van de kinesitherapie is beperkt tot 60 zittingen per ongeval en per jaar, mits dit goedgekeurd wordt door de adviserende geneesheer van het Federaal Solidariteitsfonds (FSF).
 • Als de sportinactiviteit de 14 dagen niet overschrijdt (twee zaterdagen zonder spelen), worden de kosten van de kinesitherapie niet terugbetaald.
 • Het genezingsattest ontvang je nadien van de secretaris. Dit laat je invullen door de geneesheer en bezorg je terug, zodat de secretaris dit naar de bond kan terugsturen.
  Opgelet: Indien de “genezing” niet door de dokter is vastgesteld, komt het FSF niet tussen in de kosten van een later ongeval !
 • De terugbetaling van de kosten geschiedt als volgt:
  - De speelster betaalt de arts of kinesist voor de geleverde prestatie;
  - De speelster gaat naar het ziekenfonds om terugbetaling en vraagt een attest, waarop de prestaties, de terugbetaling door het ziekenfonds en het eigen aandeel (het remgeld) worden vermeld;
  - Deze afrekening bezorg je aan de clubsecretaris, die dit doorstuurt naar de bond;
  - De club krijgt een maand later de afrekening, waarop een vrijstelling van circa € 13 is afgehouden;
  - Als dit bedrag op de clubrekening komt, wordt dit doorgestort aan de speelster.
 • Onkostenstaten die nog worden ingediend één jaar na de datum van ontvangst van de ongevalverklaring of van het laatste document in het dossier worden niet meer in aanmerking genomen voor terugbetaling.
 • Ouders of speelsters die dit wensen kunnen steeds een bijkomende sportverzekering afsluiten.

3.8 Verzorging en voeding

 • Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.
 • Alcohol en roken hebben beslist een slechte invloed op de lichamelijke conditie en dienen dus vermeden te worden. Voor speelsters geldt een volledig rookverbod tijdens alle sportactiviteiten.
 • Er wordt aangeraden om voor de training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen
 • Drugs worden in onze club natuurlijk niet getolereerd. Bij overtreding wordt de speelster met onmiddellijke ingang ontslagen en niet meer toegelaten in de club.
 • Voldoende drinken is heel belangrijk bij het leveren van een sportprestatie. Niet alleen na de inspanning maar ook ervoor.

3.9 Werk, studie en voetbal

 • Het werk en de studie hebben altijd voorrang op het voetbal.
 • Nochtans doet een speelster al het mogelijke om aanwezig te zijn op de wedstrijden en de trainingen door haar taken goed en verstandig te plannen.
 • Indien een speelster toch verstek moet geven door werk- of schoolverplichtingen dient dit tijdig gemeld te worden aan de trainer/afgevaardigde. Er zal daar zoveel mogelijk begrip getoond worden

3.10 Vervoer

 • De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als speelster of als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen.
 • Indien een verplaatsing met de bus wordt gemaakt, betalen de ouders en supporters een beperkte vergoeding.
 • We vertrekken stipt op het afgesproken uur.
 • Rechtstreeks naar het bezoekend terrein rijden wordt beperkt. Wie toch rechtstreeks rijdt, communiceert dit steeds duidelijk aan de trainer en/of de afgevaardigde.

3.11 Ouders

 • Ouders, familie en vrienden zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine.
  Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage van het voetbal.
 • We verwachten wel dat ze zich steeds als waardige supporter trachten te gedragen en dit in alle omstandigheden.
 • Wij verwachten van ouders een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw dochter.
 • Steun uw dochter bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.
 • Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel ten opzichte van uw dochter, haar ploegmaats, de trainer, de afgevaardigden, het bestuur, de tegenstrevers en de scheidsrechter. U vervult immers een voorbeeldfunctie!
 • Ouders hebben geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Coaching gebeurt uitsluitend door de trainer en niet door de ouders of de afgevaardigden. Dit zowel op training als tijdens de wedstrijden!
 • Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Voetbal is een ploegsport. De club rekent op uw dochter.
 • Het betalen van jeugdspelers voor geleverde individuele prestaties (premie voor doelpunten) is absoluut verboden.
 • Gelieve uw negatieve kritiek te beperken. Bij vragen of problemen in verband met het sportieve kan je steeds terecht bij de trainers, de TVJO of de Sportieve staf. Voor extrasportieve vragen kan je de afgevaardigden of de bestuursleden contacteren. Al deze personen staan steeds open voor een discreet en open gesprek.
 • Er wordt gevraagd dat u een paar keer per jaar mee de handen uit de mouwen steekt bij clubactiviteiten en/of evenementen zoals tornooien, restaurantdagen, klusjes, ...
 • Voor de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders hun kinderen maximum 15 minuten voor het afgesproken uur naar de training of wedstrijd te brengen, en om hun kinderen af te halen of om aanwezig te zijn ten laatste 15 minuten na het einde van de training of wedstrijd.
 • 30 minuten na het beëindigen van de wedstrijd of training stopt de verantwoordelijkheid van de club.

4 ACTIVITEITEN

Om de club financieel gezond te houden, moeten er allerhande nevenactiviteiten georganiseerd worden ten voordele van de club.

 • Er wordt van ieder lid verwacht dat ook zij/hij aan die activiteiten meehelpt.
 • Activiteiten op eigen initiatief organiseren ten voordele van één ploeg of individu zijn niet toegestaan zonder het bestuur eerst te raadplegen.

5 BESCHADIGINGEN, DIEFSTAL

 • Leden die zich schuldig maken aan diefstal of andere vergrijpen zullen geschorst of ontslagen worden, wat rechterlijke gedingen niet uitsluit.
 • Aangebrachte schade aan materialen van de club, thuis of op verplaatsing, zullen steeds worden vergoed door het clublid in kwestie.

6 AKKOORD

Door het feit van haar deelname aan de competitie en het ondertekenen van een vrij aangegane verbintenis van aansluiting, verklaart elk spelend- en niet spelend lid zich akkoord met dit reglement en verbindt zich tot de toepassing ervan.

 • Het bestuur van KRC Genk Ladies behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen aan te brengen aan huidig clubreglement indien deze zich zouden opdringen. Deze wijzigingen worden dan aan de clubleden voorgelegd.
 • KRC Genk Ladies heeft het recht om leden die niet voldoen aan één van de opgesomde punten, te schorsen of te ontslaan.
 • De speelster, en voor minderjarige speelsters minstens één van de ouders, tekenen een door de secretaris bijgehouden lijst waarop zij verklaren het reglement gelezen te hebben en zich hiermee akkoord te verklaren.


Het bestuur van KRC Genk Ladies


Genk, juni 2023

2022-2023 Clubreglement